كميته برگزاري كنگره

دكتر ابوالفضل مهديزاده

دكتر شهلا چايچيان

دكتر صفيه شهرياري افشار

دكتر آمنه سادات حقگو

دكتر زهرا عسگري

دكتر ثمانه رخگيره

دكتر رويا درخشان

دکتر آرزو اسماعیل زاده

دکتر ازاده اکبری سنه

دکتر ندا هاشمی

دكتر سيد جواد امامي زاده

بهار مفخم

سپيده حاج رستم

مريم گلدوست